Vedtægter

  

 

Navn og hjemsted

 

§ 1.  Foreningens navn er Løvel Kultur og Forsamlingshus, Tinggade 25 Løvel Tjele

 

Formål

 

§ 2.   Foreningens formål er at drive Løvel Kultur og Forsamlingshus, der skal virke som møde og forsamlingssted for egnens beboer. Løvel Kultur og Forsamlingshus danner ramme om kulturelle aktiviteter såsom møder, amatørteater, dans, foredrag, foreningsarrangementer og fester.

 

Medlemmer

 

§ 3.   Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner og sammenslutninger hjemhørende i Tjele kommune. Medlemskabet har kun gyldighed, hvis årskontingentet er fuldt betalt. Ind og udmeldelse skal ske inden den 1. november og hvis medlemskabet ikke er betalt inden 1. januar udgår man af medlemsfortegnelsen. Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen.

 

Udlejning

 

§ 4.   Løvel Kultur og Forsamlingshus lokaler udlejes til medlemmer og foreninger, og kan endvidere udlejes til ikke medlemmer mod ekstra betaling. Løvel Kultur og Forsamlingshus ’ bestyrelse kan alene og fuldstændigt beslutte hvem huset kan udlejes til under hensyntagen til medlemmernes interesse. Denne paragraf har alene til hensigt at sikre foreningens materielle værdiger.

 

 

Generalforsamling

 

§ 5.   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

         Ordinær generalforsamling afholdes i november måned og skal være indvarslet mindst 14 dage før i dagspressen. Generalforsamlingen har følgende dagsorden.

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra Formanden.

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer.

4.      Behandling af indkommende forslag.

5.      Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent.

6.      Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisor suppleant

7.      Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet må være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt og hvert medlem har kun en stemme. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

Beslutning om ændring af vedtægterne kræves dog mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer herfor samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i overfor medlemmerne pr. post.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det eller mindst 10 medlemmer mener der er grundlag for dette. Indvarslingen er ligesom ved ordinær generalforsamling.

 

Bestyrelse og drift

 

§ 6.   Bestyrelsen der består af 5 medlemmer vælges ved almindelig stemmeflerhed for en periode på 2 år ad gangen. Hvert andet år 3 medlemmer på valg og hvert andet år er 2 medlemmer på valg. I det tilfælde af et bestyrelsesmedlem træder ud, er 1. suppleanten forpligtet til at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

         Det er bestyrelsens opgave, at lede husets anliggender, således sørge for udlejning af huset, udlejning af inventar, vedligeholdelse og forbedringer i det omfang økonomien tillader det. Endvidere skal bestyrelsen fastsætte udlejningsgebyr, lægge budgetter føre kassebog. Medlemslister og referater ved bestyrelsesmøder og generalforsamling.

 

         Der skal mindst holdes 4 bestyrelsesmøder pr. år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

         Foreningen tegnes af formanden samt kassereren eller næstformanden. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes dog af generalforsamlingen. Der kan meddeles prokura.

 

Kapitalforhold og hæftelse

 

§ 7.  Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved medlemskontingenter, offentlige og

private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægterne ved udleje af lokaler og inventar.

 

Forenings midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshuset navn eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler.

 

For foreningens forpligtigelser hæfter alene dens aktiver. Idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

 

Regnskab og revision

 

§ 8.   Foreningens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af de valgte revisorer.

 

Opløsning  

 

§ 9.   Ved opløsning af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Når generalforsamlingen har vedtaget en ophævelse af foreningen skal der derudover skaffes mindst 2/3 af foreningens medlemmernes underskrift på at de støtter en ophævelse af foreningen.

 

         I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål i Løvel by eller nære omegn.

 

 

Løvel den 22 oktober 2022.

 

Lars Olesen Thilqvist

Formand